Thông báo Tuyển sinh lớp QGIS&MAPINFO tháng 3/2019

8 tháng 3, 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

TRUNG TÂM XTĐT&DH

Số: ........../TB-XTĐT&DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về: Xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Qgis và Mapinfo (đợt tháng 3 năm 2019)

           

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học trực thuộc Trường ĐH Lâm nghiệp;

Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về "Xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Qgis và Mapinfo", cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Người tốt nghiệp đại học và đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến nông, lâm nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.

Đường link đăng ký xét tuyển online: https://bitly.vn/pza

2. Nội dung bồi dưỡng: Gồm 3 phần (120 tiết)

Phần 1: Khái niệm về GIS (30 tiết);

Phần 2: Sử dụng Mapinfo để xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên (60 tiết);

Phần 3: Sử dụng Qgis để xây dựng và quản lý bản đồ (30 tiết).

3. Kinh phí khóa học: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn).

4. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

5. Dự kiến khai giảng: Dự kiến ngày 25/3/2019.

6.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 01/3/2019 – 15/3/2019 , Nộp hồ sơ tại TXTĐT&DH, Phòng 104 nhà A7, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học, tòa nhà A7, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

            Điện thoại cố định: 02433 821 270/ 02433 826 392

Hoặc LH giảng viên phụ trách TS. Bùi Mạnh Hưng. Số điện thoại: 0981 311 211.   Email: daotaoduhoc.vnuf2017@gmail.com; trapas@vfu.edu.vn.

            Website: www.trapas.vnuf.edu.vn; daotaoduhoc.vnuf.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

- Lưu: VT, TTXTĐT&DH.

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong

 


Chia sẻ