CHƯƠNG TRÌNH : TRẠI HÈ TIẾNG ANH SUMMER CAMP TẠI PHILIPPINES

27 tháng 3, 2019
Dành cho trẻ từ 9-17 tuổi. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa TRAPAS VNUF, VietPhil Education Group và hệ thống các trường Anh ngữ tại Philippines.


Chia sẻ