Lịch học các lớp tiếng Anh tại Trung tâm

31 tháng 10, 2018
  Monday    Tuesday   Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Morning              
            Ms. Lan class
9h00 - 11h00
Afternoon             Lớp TA1:
13h30 - 15h30       
Kids Class
Số HV: 4
Mr. Thanh class
14h30 - 16h30
Số HV: 1
    English communication
class 2
16h00 - 17h30
MOMO
Số HV: 1
    Lớp TA5:
15h30 - 17h00
Kid's Starter Class 2
Số HV: 7
 

English communication
class 1

17h00 - 19h30
    Lớp TA4:
17h30 - 19h00
Kid's Starter Class 1 -
Số HV: 8
Lớp TA3:
17h15 - 19h15
Kid's Speaking Class 1
Số HV: 8
Lớp TA4:
16h00 - 17h30
Kid's Starter Class 1
Số HV: 8
Lớp TA2:
17h00 - 19h00  
Kid's Speaking Class 2
Số HV: 5
Night Lớp TA6:
VNUF high school
19h30 - 20h30
Số HV: 
    Lớp TA6:
VNUF high school
19h00 - 20h30
Số HV: 
  Lớp TA5:
17h30 - 19h00
Kid's Starter Class 2
Số HV: 7
 

Chia sẻ