Cơ cấu tổ chức Trung tâm giống và Lâm nghiệp công nghệ cao

3 tháng 10, 2019

TRUNG TÂM GIỐNG VÀ LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

(Center for Varieties and Hi-Tech Forestry, tên viết tắt là: VAHF)

Quyết định thành lập

Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Giám đốc: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Phong

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

TS. Nguyễn Văn Phong

 

 Cán bộ viên chức, lao động hợp đồng: gồm cán bộ cơ hữu và các chuyên gia có trình độ cao kiêm nhiệm

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và tạo giống cây trồng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ,...) có năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp.

- Thử nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá giống cây trồng lâm nghiệp và các mô hình, quy trình công nghệ trước khi ứng dụng vào thực tiễn sản xuất lâm nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học lĩnh vực giống và công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi các sản phẩm để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất, kinh doanh về giống cây trồng và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Sưu tập, lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giống và lâm nghiệp; cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, tập huấn về giống và lâm nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác, liên danh, liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực giống và ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

Cơ sở vật chất:

Hiện nay, Trung tâm được giao quản lý: các phòng làm việc, phòng thí nghiệm hiện đại và khu vườn ươm, khu trồng thử nghiệm - khảo nghiệm giống mới cây lâm nghiệp mà trung tâm chọn, lai tạo được.

Truyền thống và những thành tích đạt được

Kể từ khi thành lập đến nay, các cán bộ trong Trung tâm luôn có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Nhà trường giao phó, nhiệt tình hăng hái xây dựng phát triển Trung tâm nói riêng và Nhà trường nói chung. Trung tâm có 01 chiến sĩ thi đua cấp bộ, 02 chiến sỹ thi đua cấp trường, còn lại đều là lao động tiên tiến.

Trung tâm đang triển khai thực hiện: 01 đề tài cấp nhà nước, 02 đề tài cấp bộ và nhiều đề tài các cấp khác về lĩnh vực giống và lâm nghiệp công nghệ cao. Hàng năm, công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tòa nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Tel: 02433826392           Hotline: 0967696499       Fax: 02433 840 063

Email:  giongcncln@gmail.com  hoặc Giong_lncnc@vnuf.edu.vn

Website: http://giong-lncnc.vnuf.edu.vn

CENTER FOR VARIETIES AND HI-TECH FORESTRY (VAHF)

Establishment:

Established under Decision No. 757/QD-DHLN-TCCB dated April 17, 2019 by the President of Vietnam National University of Forestry (VNUF)

Organizational structure and personnel:

Director: Assoc. Prof. Dr. Bui The Doi

Deputy Director: Dr. Nguyen Van Phong

Officials, employees: fulltime and partime staff and experts from VNUF

Functions and Missions:

- To research on selection, breeding and seedlings production (timber and non-timber forest products) with high productivity and quality; development and application of high technology in forestry.

- To test, assay, evaluate forestry plant varieties and technological models and processes before applying them into forestry production.

- To implement scientific and technological services; consulting and transferring scientific and technological research results into production; Experimental implementation and trial production based on the application of research results in the field of varieties and high technology in forestry in accordance with the law of Vietnam.

- To organize the production, trading and exchange of products to serve scientific research, training, production and business activities on plant varieties and high-tech applications in forestry in accordance with the law of Vietnam and the regulation of VNUF.

- To implement the collection, storage, conservation and development of gene sources of forest plants.

- To organize short-term training and retraining on human resource development in the field of varieties and forestry; issuing certificates, certificates of training on high-tech breeds and forestry according to in accordance with the law of Vietnam.

- To develop the cooperation, partnership, association with domestic and foreign institutes and individuals to implement scientific research and technological development in the field of varieties and high-tech forestry application.

- To perform other duties and missions assigned by the University's President

Facilities and equipment:

Currently, the VAHF to be assigned to manage modern working rooms, laboratories and nurseries, testing and testing areas of new forest trees that belongs to the University.

Tradition and achievements:

Since its foundation, the staff have always been responsible in their work, successfully completed the tasks entrusted by the University and enthusiastically built and developed the Center in particular and the University in general.

The VAHF's staff and experts have been implementing one state-level project, two ministerial-level projects and many other level researches in the field of varieties and high-tech forestry. Dozens of articles are published yearly in the prestigious national and international journals.

Contact address:

Room 302, A1 Building, VNUF's campus, Xuan Mai Town, Chuong My District, Hanoi Capital.

Tel: +(84) (0)2433826392 Hotline: +(84) (0)967696499 Fax: +(84) (0)2433 840 063

Email: giongcncln@gmail.com or Giong_lncnc@vnuf.edu.vn Website: http://giong_lncnc.vnuf.edu.vn

 


Chia sẻ