Chức năng nhiệm vụ

3 tháng 10, 2019
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao là đơn vị thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Trung tâm có chức năng xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực giống và lâm nghiệp; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giống và lâm nghiệp công nghệ cao; cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo, tập huấn về giống và lâm nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, hoạt động theo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ và đào tạo có thu, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trường Đại học Lâm nghiệp về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Trung tâm tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí hoạt động khác (nếu có).

4. Tên tổ chức

a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao;

b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Varieties and Hi-Tech Forestry. Tên viết tắt là: VAHF.

5. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn và hợp tác quốc tế về lĩnh vực giống và lâm nghiệp công nghệ cao thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và tạo giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp.

3. Thử nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá giống cây trồng lâm nghiệp và các mô hình, quy trình công nghệ trước khi ứng dụng vào thực tiễn sản xuất lâm nghiệp.

4. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học lĩnh vực giống và công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi các sản phẩm để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất, kinh doanh về giống cây trồng và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

6. Sưu tập, lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp.

7. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giống và lâm nghiệp; cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, tập huấn về giống và lâm nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

8. Hợp tác, liên danh, liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực giống và ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản và các nguồn lực khác của Trung tâm được Nhà trường giao theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Hiệu trưởng của Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Biên chế của Trung tâm do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu và Đào tạo;

c) Phòng Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ.

6. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm quy định tại Khoản 5 Điều 3 có cấp Trưởng và không quá 01 cấp phó; có 01 Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc và Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Lâm nghiệp.


Chia sẻ